Dzisiaj jest: 16.2.2019, imieniny: Danuty, Daniela, Juliany

Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
II REJESTRACJA NA PORTALU
III ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY
IV OGŁOSZENIA
V REKLAMA GRAFICZNA
VI PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
VII PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
VIII OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z PORTALU
IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
X PLIKI COOKIES
XI REKLAMACJE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin ustanawia zasady dotyczące korzystania z portalu.
2. Właścicielem i Administratorem portalu jest TPI Tomaszów-Info, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Kwarcowa 19, email: tomaszow-info.pl
3. Tomaszowski Portal Informacyjny Tomaszow-Info.pl udostępnia użytkownikom możliwość bezpłatnego zamieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży, usług oraz wpisów do katalogu firm jak i płatnego promowania ogłoszeń, firm oraz reklam graficznych i linków tekstowych.
4. Materiały publikowane na łamach portalu mają charakter wyłącznie informacyjny.


II REJESTRACJA NA PORTALU

1. Rejestracja na portalu jest dobrowolna, wymaga jednak zapoznania się i zaakceptowania treści Regulaminu.
2. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego portalu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych portalu.
3. W celu rejestracji, trzeba wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie:
    a)  loginu pod którym zamierza występować,
    b)  adresu e-mail,
    c)  hasła oraz potwierdzenia hasła.
    d)  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
    e)  wyrażenie zgody na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń odbiorczych,
    f)  zapoznanie się i akceptacja Regulaminu portalu.


III ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach portalu dochodzi:
    a)  w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgód określonych w dziale II pkt. 4

    b)  w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - po wypełnieniu formularza ogłoszenia, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu ww. zgód określonych w dziale II pkt. 4

2. Użytkownik może odstąpić od umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie.

3. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.
4. Administrator oraz Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony.

IV OGŁOSZENIA

1. Zarówno Użytkownik zarejestrowany, jak i nie zarejestrowany może zamieścić ogłoszenie na portalu.
2. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia umieszczonego w Serwisie.
3. Zamieszczanie ogłoszenia jest bezpłatne.
4. Czas emisji ogłoszenia ustalony według wyboru Użytkownika.
5. Użytkownik skorzystać może z płatnych promocji ogłoszeń:

    a)  Ogłoszenie wyróżnione błękitnym tłem.
    b)  Ogłoszenie PREMIUM - ukazujące się zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione i obramowane jest ramką w kolorze niebieskim;
    c)  Ogłoszenie PREMIUM PLUS - ukazujące się rotacyjne na stronie głównej portalu oraz zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione i obramowane jest ramką w kolorze niebieskim.
6. Użytkownik dokonuje płatności promocji ogłoszenia z góry.
7. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
8. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się przez przelew bankowy lub za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer.
9. W przypadku usunięcia Konta użytkownika i/lub ogłoszenia z portalu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 6 ust. 10 niniejszego Regulaminu, uiszczona kwota za zamieszczenie ogłoszenia niestandardowego (płatnego) nie ulega zwrotowi.

V REKLAMA GRAFICZNA

1. Portal udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych stron internetowych.
2. Aby zamieścić reklamę graficzną - baner - lub link tekstowy należy:
    a)  utworzyć we własnym zakresie baner reklamowy o wymaganych parametrach,umieścić we własnym zakresie baner na serwerze własnym lub dowolnym i pobrać do niego link,
    b)  wysłać do redakcji Tomaszów-Info informację o wybranej reklamie, module, okresie emisji reklamy* i załączyć link do banera,
    c)  opłacić reklamę.
3. Zapłaty za zamieszczenie reklamy należy dokonać przelewem na konto bankowe serwisu wg stawek określonych w cenniku reklam graficznych i linków tekstowych.


VI PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu do celów komercyjnych.
2. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
3. Zabronione jest przekazywanie do portalu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. 4. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.
5. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
6. Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych, reklamy innych serwisów www poprzez podanie ich nazwy.
7. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym portalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.
8. Korzystanie z portalu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.
9. Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z portalu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

VII PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA
1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych na portalu, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.
4. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów portalu.
5. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.
6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego portalu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

VIII OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z PORTALU
1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby portal oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu portalu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i portal usług.
2. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. 3. Rejestracja Użytkownika na portalu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.
4. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
5. Administratorem danych osobowych jest Administrator portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
6. Administrator portalu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa.
7. Portal wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach na portalu, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.
8. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników.
9. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu portalu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.
10. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma:
     a)  prawo wglądu do swoich danych osobowych,
     b)  prawo do ich poprawiania,
     c)  prawo do żądania ich usunięcia.
11. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu portalu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z portalu oraz wypowiedzeniem umowy.
13. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika.
Więcej informacji w polityce prywatności.

X PLIKI COOKIES
1. Serwis wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jej zasobów.
2. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem.
3. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
4. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.
5. Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety w konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, czyli na przykład wielokrotnego wyświetlania tych samych banerów reklamowych. 
6. Tak się zmienia ustawienia przeglądarek, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:
Internet Explorer
FireFox
Opera
Chrome 

XI REKLAMACJE
1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.
2. Reklamacje rozpatruje Administrator.
3. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać: oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację.
4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Administratora przez formularz kontaktowy.
6. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.

Aktualności Archiwum aktualności
Reklama
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.