Dzisiaj jest: 23.7.2024, imieniny: Sławy, Sławosza, Żelisławy

2458 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

Dodano: 4 lata temu Czytane: 7019 Autor:
Redakcja poleca!

Jeżeli opiekujesz się osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności należy ci się Specjalny Zasiłek Opiekuńczy 620 zł lub Świadczenie Pielęgnacyjne 2458 zł.

2458 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
W świetle obowiązującego prawa, opiekunom osób niepełnosprawnych należy się świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 2458,00 zł, bez względu na wiek niepełnosprawnego, a wszystko za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r.

Wcześniej ustawa o świadczeniach rodzinnych różnicowała warunki do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
I tak opiekunom osób niepełnosprawnych których  niepełnosprawność powstała najpóźniej do 25 roku życia, przysługiwało świadczenie pielęgnacyjne - obecnie 2458 zł. Opiekunowie osób starszych których niepełnosprawność powstała po 25 roku życia mogli liczyć jedynie na specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości - obecnie 620 zł, obwarowany dodatkowo niskim kryterium dochodowym.

Z dniem 23 października 2014 r. na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r. sygn. akt K 38/13 (Dz. U. poz. 1443) art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych, utracił moc w zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności.

Aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne trzeba spełnić warunki wynikające z ustawy a mianowicie:

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
 1. matce lub ojcu;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 
  - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
Osobom o których mowa w pkt. 4 , innym niż spokrewnionym w pierwszym stopniu z osoba wymagającą opieki , przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki :
 1. rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 3. nie ma osób o których mowa w pkt 2 i 3 lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 4. W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:    
 5. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;
 6. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym; 
Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:
 1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym;
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 1. osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu
 2. na osobę wymagająca opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
 3. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 5. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
Prawo mówi jasno komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne i jeżeli zostaną spełnione pw. warunki MOPS powinien takie świadczenie przyznać.
Praktyka pokazuje jednak że MOPS-y odmawiają przyznania prawa argumentując iż mimo wyroku TK rząd nie dokonał do dzisiaj nowelizacji ustawy więc ona nadal funkcjonuje.
Jest to argumentacja błędna gdyż wspomniany art. 17 ust. 1b ustawy o ś.r. utracił moc prawną, a orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. W takich przypadkach należy odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jeżeli to nie pomoże to należy złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego licząc na sprawiedliwy wyrok. Gra warta świeczki i jeżeli przysługuje Specjalny Zasiłek Opiekuńczy – który skierowany jest do opieki nad niepełnosprawnymi seniorami - to warto trochę powalczyć o wyższe świadczenie pielęgnacyjne.

Zainteresowanym służymy pomocą w zakresie porad jak i w redagowaniu odwołań do SKO oraz skarg do WSA.

Prosimy pisać na adres pomoc-prawna

Przydatne linki:
1. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
2. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
3. Ustawa o świadczeniach rodzinnych
4. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
5. Jak napisać skargę do WSA - krok po kroku
6. Wzór skargi do WSA

 
Źródło: własne
Komentarze (Ilość: 1)
Rosnąco Standardowy
 • Droga przez mękę
  2021-01-09 13:50:19 Zgłoś
  Aby uzyskać omawiane świadczenie pielęgnacyjne należy przygotować się na długą drogę administracyjną gdyż MOPS-y odmawiają, SKO także odmawia doszukując się braku związku przyczynowego pomiędzy sprawowaniem opieki a rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej osoby sprawującej opiekę. Dopiero Sąd administracyjny może uchylić decyzje MOPS i SKO ale wcale nie musi. Proces trwa ponad rok a więc należy uzbroić się w cierpliwość.
Polecane
Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.
Ogłoszenia udostępniamy w grupach FB